Biểu Đồ Giá Vàng SJC (30 ngày)
view code

Biểu Đồ Giá Vàng SJC (3 ngày)
view code

Biểu Đồ Giá Vàng Thế giới (3 tháng)
view code

Biểu Đồ Giá Vàng Thế giới (3 ngày)
view code

Biểu đồ Chênh lệch vàng trong nước và thế giới (3 tháng)
view code

Biểu Đồ Giá Dầu Thô (3 tháng)
view code

Biểu Đồ Giá Dầu Thô (3 ngày)
view code

Biểu Đồ Tỷ Giá USD
view code

Biểu Đồ Tỷ Giá EUR
view code

Biểu Đồ vàng thế giới (Kitco) có hổ trợ HTTPS (SSL)

code: <img src="//www.tygia.com/kitco/gold.gif?0.856735456">

code: <img src="//www.tygia.com/kitco/au0030lnb.gif?0.34563456">

code: <img src="//www.tygia.com/kitco/au0182nyb.gif?0.6534563456">

code: <img src="//www.tygia.com/kitco/au0365nyb.gif?0.34563546">

code: <img src="//www.tygia.com/kitco/au1825nyb.gif?0.34563456">

code: <img src="//www.tygia.com/kitco/au3650nyb.gif?0.3546356">

Biểu đồ kitco theo ngày cố định  : thay đổi phần bôi đậm bằng ngày cụ thể (yyyyMMdd>=20160616)

code: <img src="//www.tygia.com/kitco/days/20160616-gold.gif">

code: <img src="//www.tygia.com/kitco/days/20160616-au0030lnb.gif">

code: <img src="//www.tygia.com/kitco/days/20160616-au0182nyb.gif">

  • facebook
  • twitter
  • google+
  • linkedin
  • tumblr
  • pinterest