Home Tỷ Giá - Giá Vàng Ngân hàng Nhà nước: Giá vàng tăng do yếu tố tâm lý